Frequently Asked Questions

Ofte stilte spørsmål

Spørsmålene er ikke så vanskelige, men kandidaten må vise at grunnleggende kunnskaper om VA ledningsnett . Kandidaten må likevel holde konsentrasjonen oppe, da 65% av spørsmålene må være riktig besvart.

Kursdeltaker har 5 år på seg til å dokumentere praksis for å få utstedt ADK1 sertifikat. Kursdeltaker får kursbevis, men ikke sertifikatet før praksis er dokumentert. Praksisskjema utleveres ifm påmelding til kurset.

ADK1-sertifikatet er gyldig i 6 år. Trenger du restertifisering kan du lese mer om vårt resertifiseringskurs ved å klikke her.

Det er stor forskjell på sanitærrørlegging og anleggsrørlegging. Legging av vann og avløpsledninger i grunnen (grøfter) er i stor grad en anleggsteknisk jobb som krever anleggsteknisk utstyr. ADK1 kurset gir grunnleggende innføring i dette faget. For å sikre tilstrekkelig kompetanse for de som utfører dette faget har man innført en sertifiseringordning; ADK1 sertifikatet. På samme måte er det etablert sertifiseringsordninger innen mange andre fagfelt, f.eks. sveising, dykking mm.

Ja, kommunen kan som ledningseier stille krav, bl.a. om både materialvalg, tekniske løsninger og utførelse. Normen «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» stiller også krav om ADK1 sertifikat for de som utfører arbeid med stikkledninger og tilkobling til offentlig ledning. I tillegg stiller plan- og bygningsloven med tilhørende byggesaksforskrift krav til utførende.

Man skiller ikke hovedledninger fra stikkledninger mht. krav til utførende. Har man lov til å legge hovedledninger vil man også kunne legge stikkledninger. Imidlertid er det noen kommuner som har særbestemmelser når det gjelder påkobling av stikkledning til hovedledning. Noen kommuner praktiserer f. eks. at kun kommunens egne folk gis anledning til å forestå påkobling til hovedledning. Normen «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» – administrative bestemmelser pkt. 1.3 gir retningslinjer om hvilke krav som stilles til godkjente foretak. Her stilles det bl.a. krav om ADK1 sertifikat.

Man trenger ikke praksis for å gjennomføre ADK1 kurs. For å få utstedt ADK1 sertifikat trenger man å dokumentere sin praksis. 3 års praksis med anleggsrelatert erfaring er det som kreves. 1 års praksis hvis man har fagbrev som rørlegger, anleggsmaskinfører eller grunnarbeider. Hvis man er ingeniør og har ett års praksis innen VA faget kan man også gjennomføre ADK1 kurs og få utstedt ADK1 sertifikat.

Minst 1 person i grøftelag må dokumentere ADK1-sertifikat. Det betyr med andre ord at hvis maskinentreprenør er ansvarlig for grøfta, mens rørlegger er ansvarlig for legging av rørene, så skal begge ha ADK 1-sertifikat.

For de som har et gammelt S-ADK sertifikat, kan vi tilby oppgraderingskurs fra S- ADK 1 til fullt ADK 1-sertifikat. Hvis du ønsker å oppgradere ditt sertifikat fra S-ADK1 til fullt ADK1-sertifikat deltar du på samling 2 og 3 på dette kurset.

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser er en teoretisk del med avsluttende eksamen. Personer som har f.eks. kompetansebevis på Truck, har denne modulen fra før. Men er det mer enn 3 år siden du tok det kurset, krever vi at du skal ta Modul 1.1 enda en gang.

Modul 2.1 er den teoretiske gjennomgangen for masseforflytningsmaskiner, som har en avsluttende eksamen.

Modul 3.1 er en praktisk gjennomgang av maskiner sammen med instruktør. På våre kurs kan man velge mellom 2 maskintyper man ønsker opplæring på, M2 Gravemaskin eller M4 hjullaster.

Modul 4.1 er praksis i bedrift sammen med fadder.

Etter at du har gjennomført Modul 1.1, Modul 2.1 og Modul 3.1 hos oss, må du ut i praksis for å fullføre utdannelsen på den aktuelle maskintypen du har valgt. Praksisen må da tas ute i en bedrift, sammen med en fadder i den aktuelle bedriften som enten har fagbrev som anleggsmaskinfører, eller har kompetansebevis på den aktuelle maskinen(e) som du har opplæring på. Du som elev vil da kjøre lovlig på den såkalte «gulboken» (Praktisk opplæringsbok), med fadder i nærheten. Antall timer som skal føres i «gulboken» er 32 timer, som igjen blir attestert av fadder. Gulbok blir ikke utlevert før en fadderavtale er sendt inn. Etter fulført praksis i bedrift, skal det gjennomføres en oppkjøring sammen med en av våre instruktører/sensorer.

Fadderavtale er en bindende avtale mellom Norsk Fagutdanning, som er ansvarlig opplæringsvirksomhet, den aktuelle bedriften du skal ha opplæring i, deg som elev og din fadder i bedriften. Fadderavtalen er gyldig i 6 måneder etter den er underskrevet.

Anleggsmaskinførerkurset er beregnet for alle som har behov for kompetansebevis for masseforflytningsmaskiner som gravemaskin, hjullaster, dumper etc. Det kan være nybegynnere som gjerne vil prøve seg i bransjen eller for de som har kjørt mange timer, men trenger kompetansebevis for å kjøre lovlig i lønnet arbeid.

Fadder må enten ha fagbrev som anleggsmaskinfører, eller inneha kompetansebevis for de aktuelle maskintypene du skal ha videre opplæring på. Fadder må i tillegg ha mer enn 3 års erfaring etter å ha fått utstedt kompetansebevis, og ha erfaring med maskinkjøring de siste 3 årene. Dette dokumenteres med kopi av fadder sitt kompetansebevis/fagbrev, og eventuelt en attest som dokumenterer erfaring de siste 3 år.

Oppkjøring på masseforflytningsmaskiner skal gjennomføres i ett så naturlig anleggsmiljø som mulig, der sikkerheten har hovedfokus. Sensorene blir spesielt å se på hvordan du tar sikkerhetskontroll/daglig kontroll på maskinen både før, under og etter utført arbeid, og om du tar alle forholdsregler når du kjører maskinen. Vi ser ikke på hurtigheten av utført arbeid eller om du kan alt til fingerspissene, men at du behandler maskinen på en forsvarlig og sikker måte. Selve oppkjøringen tar mellom 30 og 45 min.

Etter gjennomført og bestått eksamener på vårt kurs innenfor de 3 modulene og fullført praksis i bedrift, må du gjennom en oppkjøring på de aktuelle maskinene du har hatt opplæring på. Oppkjøring tas da gjerne ute i bedriften du har hatt praksis hos, eller etter annen avtale. Oppkjøring kan ikke tas før «gulboken» er sendt inn til oss, ferdig utfylt og attestert av fadder. Oppkjøringen blir da gjennomført av en av våre instruktører eller sensorer.

På de ordinære kursene våre tilbyr vi M2 Gravemaskin eller M4 Hjullaster. Man kan bare velge en av de maskintypene, men kurset kan utvides med en dag slik at du kan få begge maskintyper på kurset (Ekstra kostnad tilkommer). Det kreves da at det er tilstrekkelig med andre deltakere som ønsker opplæring på begge maskiner.

Andre aktuelle maskintyper kan være M1 Doser, M3 Veghøvel, M5 Gravelaster eller M6 Dumper. Ønsker du å få opplæring i hht Modul 3.1 på en eller flere av de maskintypene, må det bestilles særskilt opplæring på det.

Nei, men det blir registrert fravær.

Nei, dessverre.

Minioritetsspråkelige må ha minimum B1 i norsk. Anbefaler at du allerede har 4-5 års arbeidserfaring før oppstart på kurset.

Fylkeskommunen.

Samlingsbasert
Dersom du liker struktur og tradisjonelle tidsplaner, og det å lære sammen med andre i et klasseromsmiljø, da er dette kurset for deg.

Intensivkurs
Er du travelt opptatt i helgene og foretrekker å dra rett fra jobb til undervisning, så kan dette være noe for deg. Du setter av en ettermiddag i uken og jobber intensivt ved siden av. Det betyr at du etter en kort periode på 15-20 uker kan gå opp til teoretisk eksamen.

Nettbasert med veiledning
Er du en aktiv person som sliter med å administrere tiden din eller liker å bestemme timeplanen din selv, da vil et nettbasert studium med veiledning passe deg. Skriftlig veiledning av innleveringer bidrar til at du får god skriftlig trening i oppgaveløsning, som jo er gjeldende når eksamen skal avlegges.

Ved å være tilknyttet et nettverk, vil kursdeltakerne kunne støtte hverandre i prosessen, samt at støtte fra veileder også er mulig utenom oppgaveveiledning.

 

Du får en kvittering av oss på betalt kursavgift som du sender med søknadsskjema til Fagforbundet. Søknadsskjema finner du på www.fagforbundet.no

Du kan søke om studielån og stipend hos www.lånekassen.no

Ja, ved oppmelding til eksamen via www.privatistweb.no må du samtidig gi beskjed om du ønsker en time ekstra på eksamen.

Når du kan dokumentere 5 års relevant arbeidserfaring, så kan du fylle ut påmeldingsskjema til fagprøven og sende denne informajsonen til Fylkeskommunen.

Når du har betalt kursavgiften så sender du oss en mail med ditt navn og hvilket kurs du deltar på, vi sender deg da en kvittering for betalt kursavgift.

Dysleksiforbundet i Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med lese- og skrivevansker. Ønsker du å lære mer om dette og aktuelle hjelpemidler, kan du tak kontakt med forbundet. Link.

Over en tredjedel av den norske befolkningen sliter med en eller annen form for lese- og skrivevansker. Selv om det ikke er utført spesielle undersøkelser, viser vår erfaring at det er grunn til å tro at andelen er enda høyere i bygg-, anleggs- og industribransjen enn andre bransjer da mesteparten av verdiskapningen skjer gjennom praktisk arbeid.

Vår erfaring i Norsk Fagutdanning er at temaet lese- og skrivevansker er svært tabubelagt. I en bransje med stadig strengere krav til skriftlighet og dokumentasjon i form av kontrakter, søknader, kontrollsystem og sjekklister, ser vi det som viktig å formidle aktuell informasjon om temaet til våre kursdeltakere.

På våre kurs med eksamen kan deltakere med dokumentert lese- og skrivevansker søke om forlenget eksamenstid. I særlige tilfeller kan det avlegges eksamen i en kombinasjon av skriftlig og muntlig, eller ren muntlig eksamen. Gi oss informasjon om dette med påmelding, og gi beskjed til instruktør ved kursstart. Vennligst merk at ved våtromskurs må det sendes inn skriftlig søknad til Fagrådet for våtrom, som dokumenterer lese- og skrivevansker. Klikk her for å laste ned fil.

I utgangspunktet nei, dersom man har generell god forståelse for regelverk og lang erfaring. Men man må beregne en betydelig egeninnsats utenom kurset med å arbeide med prosjektoppgaver og Byggebransjens våtromsnorm. I snitt ligger strykprosenten på 10-15%, og de vanligste årsakene er at kandidatene ikke har arbeidet eller forberedt seg godt nok med egenstudie.

Nei. Det er nødvendig at man har gode norskkunnskaper for å kunne delta på kurset og bestå eksamen.
No. It is necessary that you have good Norwegian language skills in order to participate in the course and pass the exam.

Med våtrom i bolig menes bad, dusjrom og vaskerom. Ref. TEK17, §13-15 Veiledningen.

De finnes i Byggteknisk forskrift i TEK10 §13-20 / TEK 17 §13-15.

Vi i Norsk Fagutdanning hjelper deg med å sende søknad til Fagrådet for våtrom. Du må innhente attester fra nåværende og/eller tidligere arbeidsgivere som dokumenterer at du har minst 5 års praksis innenfor en faggruppe (f.eks. tømrer, rørlegger, murer etc). Har du vært selvstendig næringsdrivende i hele eller deler av en 5-års periode, må du lage en egenattest. Egenattest må inneholde minst ett prosjekt per år med informasjon om hvilken type arbeid som ble utført, adresse for prosjektet, navn og telefonnummer til referanse/kunde. Attester og egenattest må være arbeid som er utført i Norge, og man kan bare delta eller avlegge eksamen for ett fag.

I utgangspunktet ikke. Utenlandsk fagutdanning avviker ofte mye fra den norske, grunnet svært forskjellig bygge-skikk og kultur. Se også utdrag fra NOKUT’s kurshefte om «Godkjenning og vurdering av utenlandsk utdanning i Norge» (side 17) under. Ifølge siste nytt fra NOKUT kan de nå godkjenne polske og tyske fag/svennebrev. FFV gjør unntak for de nordiske landene som har en fagutdanning og byggeskikk som anses sammenfallende med den norske.

Ja, men man kan bare avlegge eksamen for ett fag av gangen. I tillegg må man oppfylle opptakskravene for de fagene du ønsker å bli godkjent innenfor.

Dersom du har gått på teknisk fagskole, er ingeniør eller mester, er du automatisk kvalifisert for å delta på Modul-B.

Minimumskravet er at man må ha fag-/svennebrev, og da må man i tillegg dokumentere minst 4 års relevant praksis som prosjekterende og/eller ledelse av arbeid. Har man ingen av forannevnte kompetanse, kan man ikke delta på modul-B.

Ja, men man må da dokumentere at man har minst 5 års relevant praksis innenfor ett fag før man kan delta på Modul-A. Grunnmodul har ingen opptakskrav. Modul-B har som minimumskrav at man innehar fag-/svennebrev.

Ja, men da kun på Grunnmodul som ikke vil kvalifisere til sertifisering for våtromsarbeid. Du vil da få en innføring i krav og preaksepterte ytelser på våtrom. Dersom du kan dokumenter minst 5 års relevant praksis innenfor ett fag, kan du delta videre på fagmodulene. Merk at relevant praksis ikke gjelder for private oppdrag, men må være i lønnet arbeid hos bedrift eller som selvstendig næringsdrivende i relevant bransje.

Grunnmodul
Alle som ønsker sertifisering etter Byggebransjens våtromsnorm, BVN, må først ha gjennomført grunnmodulen før man kan ta fagmodul og eksamen. Det vil si at grunnmodulen alene gir ingen sertifisering etter Byggebransjens våtromsnorm, BVN, men grunnmodulen må være gjennomført før deltakelse på Modul A-C. FFV fastsetter og reviderer læreplanen for Grunnmodul våtrom.

A-Modul – Utførelse
Krav til fagarbeidere:
FFV har fastsatt at fagarbeider som skal utføre arbeid i våtrom etter BVN må ha gjennomført og bestått Grunnmodul våtrom og fagkurset Modul A – Utførelse. Bestått eksamen gir sertifikat som fagarbeider for våtrom, innenfor vedkommendes fagområde. Ønsker en fagarbeider sertifisering innenfor flere fagområder, må vedkommende ha ny kursmodul (Modul A) for hvert fagområde. Fagarbeideren må også dokumentere faglige kvalifikasjoner for hvert fagområde.

B-Modul – Ledelse av prosjektering og utførelse
Krav til faglig leder:
FFV har fastsatt at prosjekterende / faglig leder for våtromsarbeider iht. BVN må ha gjennomført Grunnmodul våtrom og Modul B – Ledelse av prosjektering og utførelse. Bestått eksamen gir sertifikat som faglig leder, og mulighet for bedriften å søke status som Godkjent Våtromsbedrift.

Nei. Våtromsnormen er frivillig å benytte, er ikke forskriftskrav. Men dersom våtromsnormen benyttes er man sikker på at forskriftskravene oppfylles på en god måte.

FFV tolker TEK dithen at dersom rommet har sluk og er tiltenkt/utstyrt med funksjoner som et vaskerom (vaskekar/vaskemaskin) er det et vaskerom.

Kravene til UK står i Saksforskriften (SAK), og utløses når tiltaket (byggeprosjektet) er søknadspliktig. Det skal kontrolleres at TEKs krav til fuktsikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt gjennom sjekk av rutiner, prosjektering og utførelse.

Scroll til toppen