Oppsigelse og avskjed ABC

Tema for kurset Oppsigelse og avskjed

Arbeidsmiljøloven har inngående reguleringer av forholdet mellom ansatte og arbeidsgivere ved oppsigelse og avskjed. Reglene for oppsigelse og avskjed er strenge, fordi konsekvensene for den ansatte ved tvangsmessig avslutning av et arbeidsforhold er store.

Ofte «snubler» arbeidsgivere i formalitetskravene til oppsigelse eller avskjedsprosesser, fordi arbeidsgivers forberedelser og/eller regelkunnskaper er for dårlig. Dette kan resultere i ugyldige oppsigelsesprosesser og omfattende erstatningsansvar, noe som er helt unødvendig. Dette kurset skal sette arbeidsgiverne bedre i stand til å ivareta en formelt ryddig prosess når oppsigelse eller avskjed blir påkrevd grunnet arbeidstakers klanderverdige adferd. Dagskurset gir en oversikt over de mest sentrale emnene i Arbeidsmiljøloven ved oppsigelse og avskjed som arbeidsgiver må etterleve for å unngå erstatningsansvar mv.

Kurset gir innføring i de grunnleggende reglene knyttet til oppsigelser og avskjed. Dette når den ansatte har opptrådt på en uakseptabel måte, eller over tid underpresterer eller ikke følger arbeidsgivers instrukser om jobbutførelsen.

Oversikt – kursinnhold – læringsutbytte

Etter fullført kurs skal deltakerne være i stand til å forstå de grunnleggende regler og prosedyrekrav knyttet til fremgangsmåten ved oppsigelse eller avskjed, som har sin årsak i arbeidstakers klanderverdige opptreden.

Deltema:

Pris for Oppsigelse og avskjed ABC

Se påmeldingsskjema under. Prisen inkluderer kursmateriell, kursbevis, varm lunsj og kaffe/te.

Kurs over hele landet. Ta kontakt visst det er ønskelig å sette opp dette kurset i ditt nærmiljø.

Scroll til toppen